Седемте Херметични Принципа

„Принципите на Истината са Седем; този, който ги познава с разбиране, притежава Универсалния ключ, пред чието докосване всички Врати на Храма бързо се отварят.“

Кибалион

Седемте Херметични принципа, върху които се основава цялата Херметична философия, са следните:

I. Принципът на умствената сила

II. Принципът на съответствието

III. Принципът на силово-честотното поле

IV. Принципът на противоположностите

V. Принципът на ритъма

VI. Принципът на причината и следствието

VII. Принципът на рода

Тези Седем принципа ще бъдат разгледани и обяснени в хода на уроците. Сега обаче ще дадем кратко обяснение на всеки от тях.

I. ПРИНЦИПЪТ НА УМСТВЕНАТА СИЛА

„ЦЯЛОТО е УМ; Светът е умаствена сила.“ Кибалион

Този Принцип е въплъщение на истината, че „Всичко е Умствена сила“. Той означава, че ЦЯЛОТО (което е Субстанционалната реалност, лежаща в основата на всички външни явления и прояви, които ние познаваме с имената „Материалния свят“, „Феномените на Живота“, „Материя“, „Жизнена сила“; накратко, всичко това, което е видимо за материалните ни сетива) е ДУХ, който сам по себе си е НЕПОЗНАВАЕМ и НЕОПРЕДЕЛИМ, но който може да се разглежда и да се приеме за УНИВЕРСАЛЕН, БЕЗКРАЕН, ЖИВ УМ. Той обяснява също така, че целият феноменален Свят, или Вселена, е просто едно Умствено творение на ЦЯЛОТО, подчинено на Законите на сътворените неща, и че Светът като цяло и всички негови части, или единици, притежават свое битие в Ума на ЦЯЛОТО, в който Ум ние „живеем, движим се и притежаваме свое битие“. Този Принцип, формулирайки Умствената природа на Света, лесно обяснява цялото разнообразие от умствени и духовни феномени, които заемат такава голяма част от общественото внимание и които без подобно обяснение са неразбираеми и не се поддават на научна трактовка. Разбирането на Великия Херметичен принцип на Умствената сила позволява на индивида лесно да схване законите на Умствения Свят и да приложи същите за собственото си благополучие и напредък. Херметичният ученик има възможност да приложи интелигентно великите Умствени закони, вместо да ги използва по случаен начин. Разполагайки с Универсалния ключ, ученикът може да отключи многобройните врати на умствения и духовен храм на знанието и да влезе свободно и с разбиране в него. Този Принцип обяснява истинската природа на понятия като „Жизнена сила“ и „Материя“; защо и как всички те са подвластни на Овладяването на Ума. Един от старите херметични Майстори преди много години пише: „Този, който схване истината за Умствената природа на Света, е напреднал значително по Пътя към Майсторството. “ И тези думи са толкова верни днес, колкото и по времето, когато са били написани за първи път. Без този Универсален ключ Майсторството е невъзможно и ученикът чука напразно на вратите на Храма.

II. ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

„Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.“

Кибалион

Този Принцип олицетворява истината, че винаги съществува Съответствие между законите и явленията от различните нива на Съществуването и Живота. Старата Херметична аксиома, изложена в тези думи, е: „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе. “ Схващането на този Принцип дава на човека средствата за решаване на множество неясни парадокси и скрити тайни на Природата. Съществуват нива, които са извън възможностите на нашето разбиране, но когато приложим Принципа на съответствието към тях, сме в състояние да разберем много от това, което иначе би било неразбираемо за нас. Този Принцип има универсално приложение и проявление на различните нива на материалния, менталния и духовния свят – той е Универсален закон. Древните херметици разглеждат този Принцип като един от най-важните мисловни инструменти, чрез който човек е в състояние да надзърне зад преградите, скриващи от погледа Непознатото. Използването му позволява дори да се отмести Булото на Изида до степен, че да може да се хвърли поглед към лицето на богинята. Точно както познаването на принципите на геометрията позволява на човека да измери отдалечените звезди и техните движения, докато се намира в своята обсерватория, така познаването на Принципа на съответствието позволява на Човека да прави разумни заключения от Известното към Неизвестното. Изучавайки монадата, той разбира архангела.

III. ПРИНЦИПЪТ НА СИЛОВО – ЧЕСТОТНОТО ПОЛЕ

„Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко трепти.“ Кибалион

Този Принцип олицетворява истината, че „всичко е в движение“, „всичко трепти“, „нищо не е в покой“ – факти, които съвременната наука потвърждава и които всяко ново научно откритие доказва. И все пак този Херметичен принцип е формулиран преди хиляди години от Майсторите на древен Египет. Той обяснява, че различията между различните прояви на Материята, Жизнената сила, Ума и дори Духа са резултат главно от различната честота на Трептенето. От ЦЯЛОТО, което е Чистият Дух, надолу до най-грубата форма на Материята всичко трепти – колкото по-силна е трептенето, толкова по-високо е нейното място в скалата. Трептенето на Духа е с такава огромна сила и честота, че на практика той е в покой – точно както едно бързовъртящо се колело изглежда неподвижно. На другия край на скалата са грубите форми на материята, чиито трептения са толкова бавни, че изглеждат неподвижни. Между тези два полюса са разположени милиони трептения с различна честота. От частицата и електрона, атома и молекулата, до световете и вселените, всичко трепти. Това е истина и за нивото на Жизнената силата (което се опереля от различни степени на вибрация), и за умствените нива (чиито състояния зависят от честотата на трептене ), и дори за духовните нива. Разбирането на този Принцип, с подходящите формули, позволява на херметичните ученици да контролират собствените си мисловно-честотни трептения, както и тези на другите хора. Майсторите също прилагат този Принцип за овладяването на природните явления по различни начини. „Този, който разбира Принципа на силово-честотното поле, държи скиптъра на силата“, казва един от старите автори.

IV. ПРИНЦИПЪТ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

„Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят.“

Кибалион

Този Принцип е олицетворение на истината, че „всичко е двойствено“, „всяко нещо притежава два полюса“, „всяко нещо има своя противоположност“, като всяко от тези твърдения представлява стара Херметична аксиома. Той обяснява старите парадокси, които са обърквали толкова много хора, формулирани по следния начин: „тезата и антитезата са тъждествени по своята природа, но се различават по своята степен“; „противоположностите са еднакви, различавайки се единствено по степен“; „двойката противоположности могат да бъдат помирени“; „противоположностите се привличат“; „всяко нещо съществува и не съществува в един и същи момент“; „всички истини не са нищо друго освен полуистини“; „всяка истина е половин неистина“; „съществуват две страни за всяко нещо“ и т. н., и т. н. Той обяснява, че във всяко нещо съществуват два полюса, или два противоположни аспекта, и че тези „противоположности“ са наистина само двата крайни момента на едно и също нещо, с редица междинни степени между тях. За илюстрация: топлина и студ, макар и „противоположни“, в действителност са едно и също нещо, като различията се изразяват просто в степента на едно и също нещо. Погледнете термометъра и се опитайте да разберете, дали можете да откриете къде свършва „топлината“ и къде започва „студът“! Не съществува такова нещо, като „абсолютна топлина“ или „абсолютен студ“ -двата термина „топлина“ и „студ“ просто показват различни степени на едно и също нещо и това „едно и също нещо“, което се проявява като „топлина“ и „студ“, представлява просто форма, разновидност и степен на Вибрацията. Така „топлина“ и „студ“ са просто „двата полюса“ на това, което наричаме „Топлина“ – и явленията, които спадат към нея, са прояви на Принципа на противоположностите. Същият Принцип се проявява в случая със „светлината и мрака“, които са едно и също нещо, а разликата се състои в различните степени между двата полюса на явлението. Къде свършва „тъмнината“ и започва „светлината“? Каква е разликата между „голямо и малко“? Между „твърдо и меко“? Между „черно и бяло“? Между „остро и тъпо“? Между „шумно и тихо“? Между „високо и ниско“? Между „положително и отрицателно“? Принципът на противоположностите обяснява тези парадокси и нито един друг Принцип не може да го замести. Същият Принцип функционира на Ментално ниво. Нека вземем един радикален и краен пример – този за „любовта и омразата“, две ментални състояния, които, както изглежда, са абсолютно различни. И все пак съществуват степени на Омраза и степени на Любов, както и една средна точка, при която използваме термини като „харесвам“ или „не харесвам“, които преминават едно в друго толкова постепенно, че понякога не знаем дали „харесваме“, „не харесваме“, или „нито едно от двете“. И всички те са просто степени на едно и също нещо, както ще се уверите, ако за момент се замислите. И дори нещо повече (което според херметиците е и по-важното) – възможно е вибрациите на Омразата да се променят във вибрации на Любовта както в собствения ум, така и в умовете на другите.

Мнозина от вас, които четат тези редове, лично са преживявали неволния бърз преход от Любов към Омраза, както и обратното. И вие следователно ще разберете възможността да бъде извършено това като се използва Волята с помощта на херметичните формули. „Добро“ и „Зло“ са само полюси на едно и също нещо и херметиците разбират изкуството на превръщането на Злото в Добро с помощта на приложението на Принципа на противоположностите.

Накратко, „Изкуството на поляризацията“ се превръща в етап от „Менталната алхимия“, известна и практикувана от древните и съвременни херметични Майстори. Разбирането на Принципите ще позволи на индивида да промени собствената си Противоположност, както и тази на другите хора, ако отдели необходимото време и усилия за овладяването на изкуството.

V. ПРИНЦИПЪТ НА РИТЪМА

„Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява.“

Кибалион

Този Принцип олицетворява истината, че във всяко нещо се проявява едно равномерно движение – напред и назад, изливане и вливане, люлеене напред и назад, махалообразно движение, прилив и отлив, най-висока и най-ниска точка на вълната – между двата полюса, които съществуват в съответствие с Принципа на противоположността, описан преди малко. Винаги съществува действие и противодействие, движение напред и назад, издигане и спускане. Това се проявява в явленията на Света, звездите, космоса, хората, животните, ума, жизнената сила и материята. Този закон се проявява в създаването и унищожаването на световете, във възхода и залеза на народите, в живота на всички неща и накрая в умствените състояния на Човека (и именно при него според херметиците разбирането на Принципа има най-голямо значение). Херметиците са разбрали този Принцип, откривайки универсалното му приложение, а освен това са открили известни средства за преодоляване на неговите последици в себе си с помощта на използването на подходящи формули и методи. Те прилагат Умствения закон за неутрализацията. Не могат да анулират действието на Принципа или да предизвикат преустановяването на действието му, но са се научили как да избягват неговите въздействия върху себе си до известна степен, зависеща от Овладяването на Принципа. Научили са се как да го ИЗПОЛЗВАТ, вместо да бъдат ИЗПОЛЗВАНИ от него. От този и други подобни методи се състои Изкуството на херметиците. Майсторът на Херметизма поляризира самия себе си до степен, в която желае да е в покой, и след това неутрализира Ритмичното люлеене на махалото, което би се стремило да го премести в другата противоположност. Всички индивиди, които са достигнали до определено ниво на Владеене на себе си, го правят в някаква степен, повече или по-малко несъзнателно, но Майсторът го прави съзнателно и чрез използването на своята Воля и достига до степен на Равновесие и Умствена Устойчивост, почти невероятна за голяма част от хората, които се люшкат напред — назад като махало. Този Принцип, както и Принципът за противоположностите, е бил задълбочено изучаван от херметиците и методите за неговото неутрализиране, противодействие и ИЗПОЛЗВАНЕ образуват важна част от Херметичната умствена алхимия.

VI. ПРИНЦИПЪТ НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО

„Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.“

Кибалион

Този Принцип олицетворява факта, че съществува Причина за всяко Следствие и Следствие от всяка Причина. Той обяснява, че „всяко нещо се Случва в съответствие със Закона“, че нищо никога не се случва „просто така“, че не съществува такова нещо като Случайност; че макар и да съществуват различни нива на Причина и Следствие, по-горното доминира над по-долните нива и нищо никога не може да се изплъзне на Закона. Херметиците познават изкуството и методите за издигане над обикновеното ниво на Причина и Следствие до известна степен и с помощта на съзнателно умствено издигане до по-високо ниво те се превръщат в Причинители, вместо в Следствия. Обикновените хора са носени, подчинени на обстоятелствата; волята и желанията на другите са по-силни от тях. Наследственост, внушение и други външни причини ги движат като пешки върху шахматната дъска на Живота. Майсторите обаче, издигайки се до горното ниво, владеят своите настроения, характери, качества и способности, както и заобикалящата ги среда. Те помагат да се ИГРАЕ ИГРАТА НА ЖИВОТА, вместо да бъдат играни и тласкани от чужда воля и от заобикалящата ги среда. ИЗПОЛЗВАТ Принципа, вместо да бъдат негови инструменти. Майсторите се подчиняват на Причиняването на по-висшите нива, но помагат да се УПРАВЛЯВА на собственото им ниво. В това твърдение се съдържа концентрираното богатство на Херметичното познание – който може, да го прочете.

VII. ПРИНЦИПЪТ НА РОДА

„Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.“

Кибалион

Този Принцип е олицетворение на истината, че съществува РОД, проявяващ се във всичко – Мъжкият и Женски принцип работят постоянно. Това е истина не само за Физическото ниво, но и за Умственото и дори за Духовното ниво. На Физическо ниво Принципът се проявява като ПОЛ, на по-високите нива приема по-висши форми, но Принципът винаги си остава същият. Всяко сътворяване – физическо, умствено или духовно – е невъзможно без този Принцип. Разбирането на неговите закони ще хвърли светлина върху много въпроси, които са смущавали ума на хората. Принципът на рода функционира дори в направлението на пораждането, възстановяването и сътворяването. Всяко нещо и всеки индивид съдържа двата Елемента на Принципа, или този велик Принцип, в себе си. Всяко нещо от Мъжки род притежава и Елемент от Женски род; всяко нещо от Женски род съдържа и Мъжки принцип. Ако искате да разберете философията на Менталното и Духовно Сътворяване, Пораждане и Възстановяване, трябва да разберете и да усвоите този Херметичен принцип. Той съдържа решението на много загадки на живота. Предупреждаваме ви, че този Принцип няма връзка с многобройните недостойни, вредни и гибелни похотливи теории, учения и практики, които се разпространяват под най-различни фантастични имена и които представляват унижаване на великия естествен Принцип на рода. Такива недостойни пробуждания на древните позорни форми на Фалосизма са с тенденцията да унищожават ума, тялото и душата и Херметичната философия винаги е отправяла предупреждение против подобни ретроградни учения, насочени към похотта, безнравствеността и извращаването на принципите на Природата. Ако се стремите към подобни учения, трябва да потърсите някъде другаде – в това отношение Херметизмът не съдържа нищо за вас. За чистия всички неща са чисти; за долния всички неща са долни.

0 thoughts on “Седемте Херметични Принципа

  1. Зорница Динева написа:

    Благодаря ти мила Ани за ценната информация, която ни даваш. Статията е наистина полезна и вдъхновява и ще е споделя с мои проятели. Днес е Димитров ден, СВ. Димитър да те закриля и пази!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.